TÜRKONFED Toplantısı Elazığ’da Yapıldı

Elazığ`da TÜRKONFED 36`ıncı Girişim ve İş Dünyası Konseyi`nin `TRB1 Bölgesinde Kalkınma ve Yatırım Ortamı` konulu toplantı Elazığ İş Kadınları Derneği ile Fıratsifed’in ev sahipliğinde düzenlendi.

Toplantıya, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Elazığ milletvekilleri Zülfü Demirbağ, Faruk Septioğlu, Şuay Alpay, Vali Muammer Erol, Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Yılmaz, TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Onatça, ELİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık , FIRATSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Alper Bektaş, ile iş dünyası katıldı

Düzenlenen toplantıda konuşan Elikad Başkanı Prof.Dr.Yasemin Açık, İş Dünyası, ekonomik gelişmeler, barış süreci, kadın istihdamı başta olmak üzere çeşitli başlıklarda değerlendirmeler yaptı

ELAZIĞ İŞ KADINLARI DERNEĞİ BAŞKANI PROF.DR.YASEMİN AÇIK’IN TÜRKONFED 36. GİRİŞİM VE İŞ DÜNYASI KONSEYİNDEKİ KONUŞMASI AŞAĞIDAKİ GİBİDİR :

Sayın Kalkınma Bakanım, Sayın Valim, Milletvekillerim, belediye Başkanım, Başsavcım, Sayın TÜRKONFED Başkanım, TÜSİAD Başkanım, Sayın Protokol Üyeleri, Üye Federasyon ve Dernek Başkanlarım, Değerli katılımcılar, Ulusal ve Yerel Basınımızın çok kıymetli temsilcileri;

Elazığ İş Kadınları Derneği (ELİKAD) ve Fırat Sanayici ve İş Dünyası Federasyonu (FIRATSİFED)’nun ev sahipliği yaptığı TÜRKONFED “Başkanlar Zirvesi” toplantısına hoş geldiniz.

TÜRKONFED başkanımız Sayın Süleyman ONATÇA ve TÜSİAD Başkanımız Sayın Muharrem YILMAZ beyefendiler, doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerine her zaman özel önem ve destek vermişlerdir. Bölgedeki federasyonların yapmış oldukları tüm toplantılara önemli katkılar ve katılımlar sağlamışlardır. Ülkemizin gündeminde bulunan önemli konular ile ilgili basın açıklamalarını ve rapor sonuçlarının paylaşımını genelde bu bölgelerde yapmışlardır. Bugün de bu toplantının burada gerçekleşmesine vesile olarak ve katkı sağlayarak bunu bir kez daha göstermişlerdir. Kendilerine çok teşekkür ediyorum.

Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet YILMAZ beyefendinin, bölge ile ilgili sorunlara özel ilgi ve önem göstermesi, bölge ile ilgili her konuda her zaman ulaşılabilir olması ve özverili çalışmaları ve nedeniyle bölgeye çok büyük katkıları ve emekleri olmuştur, kendilerine huzurlarınızda teşekkürlerimi iletmek isterim.

Dünyanın, küreselleşen yapısı içerisinde değişim ve gelişim kaçınılmazdır. Bu çerçevede değişen bir olgu da kalkınmadır. Kalkınma, geçmişte ekonomik bir bakış açısıyla ele alınırken, günümüz dünyasında; ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal alanların birbiriyle uyumu içerisinde gelişmesi olarak ele alınmaktadır. Yine süreç içerisinde; Makro ekonomik göstergeler çerçevesinde değerlendirmelerin yapıldığı ulusal kalkınma yaklaşımı yerine, yerel aktörlerin ön plana çıktığı yerel kalkınma anlayışı önem kazanmaya başlamıştır.

Değerli katılımcılar; Bölgeler arası gelişmişlik farkının ortadan kaldırılması ve yerel kalkınmanın sağlanabilesi için yapılacaklar çok önemlidir. Öncelikle, mevcut durum analizi ve kümeleme çalışmaları yapılarak, elde edilen veriler ışığında; o yörede ya da bölgede öne çıkan sektörler, doğal kaynaklar ve yatırım alanları göz önüne alınmalıdır. Yerel ve bölgesel teşvikler artırılarak biri diğerinin tedarikçisi veya tamamlayıcısı olabilecek sektörler, komşu illere paylaştırılmalıdır. Böylece; her il ya da bölgenin ayrı bir iş kolunda öne çıktığı ve profesyonelleştiği bir yapı oluşturulabilir. Bu yaklaşım ile; komşu iller veya aynı sektörde çalışan kişiler yol arkadaşı mantığı ile birbirlerini destekleyecektir. Böylece; hem istihdam ve yatırımlar artırılacaktır hem de belli alanlarda özelleşmiş ve profesyonelleşmiş özel sanayi bölgeleri kurulmuş olacaktır. Ayrıca bu yaklaşım; ortaklık kültürünün gelişmesine, insanların bir araya gelerek, güç birliği ve sermaye birliği oluşturarak ortak büyük yatırımlar yapmasına da vesile olacaktır.

Bilindiği gibi; sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi, bölgeler arasındaki gelişmişlik ve yatırım farkının ortadan kaldırılabilmesi için önemli bir diğer konu ise; toplumsal barışın, güvenliğin, ait olma, vatanına sahip çıkma ve kardeşlik duygularının ve kültürünün sağlanmasıdır.

Bu anlamda çözüm sürecinin; doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinin gelişmesine, bu bölgelerde yatırımların ve istihdamın artmasına ve bölgesel kalkınmanın sağlanmasına çok büyük katkısı olacaktır. Çözüm süreci ile birlikte doğu ve güney doğu da yatırımlar artacak, ticari ve sosyal yaşam canlanacaktır, diye düşünmekteyiz.

Sayın Bakanım, Değerli katılımcılar,

Son on yılda ülkemizde yapılan önemli iyileştirmelere rağmen, kadınların toplumdaki yerini, sağlığını ve statüsünü belirleyen göstergeler, özlenen ve olması gereken seviyeye henüz ulaşmamıştır. Kadınlar; sosyal, ekonomik, kültürel ve siyasal yaşamda erkeklere benzer oranlarda ve etkinlik düzeyinde yer alamamaktadırlar. Kadın ve erkekler arasında kaynaklara ulaşma ve kaynakları etkin kullanma açısından da eşitsizlikler mevcuttur. Bölgesel kalkınmanın sağlanabilmesi için, toplumun diğer yarısını oluşturan kadınların toplumun tüm alanlarında erkeklere benzer oranlarda yer almalıdırlar.

Sizlerinde bildiği gibi; kadınların işgücüne katılımı sürdürülebilir kalkınmanın en önemli unsurlarından biri olarak kabul edilmekle birlikte, işgücüne katılım oranları maalesef düşüktür. Kanunlardaki eşitlikçi yapıya rağmen; kadının niteliksel gelişimini ve işgücü piyasasına girişini sağlayacak gerekli mekanizmaların oluşamaması bu düşüşün önemli nedenlerinden biridir.

Konu ile ilgili olarak, kendi bölgemize ilişkin bazı değerlendirmeler yapacak olursak; Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerinin bulunduğu TRB1 Bölgesinde kadının ekonomik yaşama katılımında bir takım sorunlar yaşanmaktadır. Kadınların iş dünyasına ve istihdama katılma oranları erkeklere göre oldukça düşüktür.

2012 yılı verilerine göre bölgemizde; iş gücüne katılma oranı erkeklerde %71, kadınlarda %31.4, istihdam oranı ise erkeklerde %65, kadınlarda %28.9’dur. Köyden kente göçün yoğun yaşandığı ülkemiz ve bölgemizde, kırsal alanda tarım sektöründe ve ücretsiz aile işçisi olarak çalışan kadın, kente geldiğinde kişisel gelişim ve niteliğinin yetersiz olması nedeniyle, daha çok hizmet sektöründe, düşük statülü ve ücretli işlerde çalışmaktadır. Kadın girişimciliği ise yok denecek kadar azdır.

İlimizde kendi işinde çalışan ya da iş veren konumunda olan kadın oranı %9.9’dur. Bunların hemen hepsi kendi hesabına çalışan ve iş veren konumunda olmayan kadınlardır. Elazığ’da işveren konumunda olan kadın sayısı bir elin parmağını geçmez. Türkiye genelinde; Kendi hesabına ya da iş veren konumunda çalışan kadın oranı %11.6’dır. Bunun sadece %1.3’ü iş veren konumundadır. Diğerleri kendi hesabına çalışan ve işveren konumunda olmayan kadınlardır. Görüldüğü gibi, ülkemiz genelinde de işveren konumunda olan kadın oranı çok düşüktür.

Bu bulgular ışığında kadınların iş yaşamındaki yeri değerlendirildiğinde; Kadınların iş dünyası ile prestiji yüksek, karar verme ve yetki aşamasındaki mesleklerde daha fazla yer almalarının sağlanması için; kadın emeğine vasıf kazandırılması ve kadının niteliksel gelişimini ve işgücü piyasasına girişini sağlayıcı gerekli mekanizmaların oluşturulmasına ihtiyaç vardır.

Bu nedenle;
· Eğitimde, beceri geliştirmede ve öğrenimde kadınlara yönelik özel düzenleme ve uygulamalar oluşturularak, eğitim-mesleki eğitim düzeylerinin iyileştirilmesi
· Kadın konusunda farkındalık oluşturmak ve kadınların toplumun her alanında daha görünür olmasını sağlamak amacıyla; eğitim, sağlık, sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarla ilgili danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinin verileceği “Kadın Geliştirme Merkezleri” nin kurulması
· Kadına yönelik her türlü ayrımcılığı, olumsuz kültürel tutum ve uygulamaları değiştirici yaklaşımların yaygınlaştırılması
· Pozitif ayrımcılık yaparak, kadınların kaynaklara, istihdama, piyasalara ve ticarete ulaşmalarını kolaylaştırarak, girişimciliği artırıcı, kadınlara özel bazı yasal düzenlemelerin yapılmasına ihtiyaç vardır.

Sayın Bakanım, Değerli Misafirler,

Yerel kalkınmanın sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesi için yerel aktörler arasında yer alan sivil toplum kuruluşlarının (STK) sürece olumlu katkıda bulunması, süreci destekleyici faaliyetler içerisinde yer almaları gerekir.

Bu anlamda ELİKAD; Kadın girişimci sayısını artırmak, kadın girişimciler arasında güç birliği oluşturmak ve kadınların iş dünyasındaki statülerini sağlamlaştırmak amacıyla bir çok faaliyet yürütmektedir. Bunlardan bazıları; kişisel gelişim, iletişim ve meslek edindirme kursları, kadınların evde ürettikleri ürünleri pazarladıkları “hanımeli göz nuru” mağazalarının açılması, ana-kız okuldayız, ana-baba okulu, Elazığ buluşuyor 2023 projeleri ve Mayıs ayı başında İstanbul’da ELİKAD’ın ev sahipliğinde yapılan, 78 ülkeden 108 yabancı katılımcın yer aldığı “Uluslar arası Kadın Girişimciler Forumu” gibi tüm dünyadaki kadın girişimcileri bir araya getirildiği, ekonomik ve sosyal iletişim ağı kuracakları “kadınlar güç birliği” organizasyonları dır.

Ayrıca; kalkınma ve gelişme sürecinde bulunan Elazığ’ın kalkınmasının sürdürülebilir ve sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesine katkı sağlamak üzere esnaf ve sanatkarlar ile küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin mevcut durumu ve beklentileri konusunda 2012 yılının sonunda yapmış olduğumuz “Elazığ İş Dünyası” araştırması vardır. Bu araştırmanın sonuçları bir kitapçık haline getirilmiştir. Söz konusu bu kitapçık bugün katılımcılara dağıtılacaktır.

Bu araştırmayla ilgili önemli birkaç bulguyu paylaşmak isterim.

Araştırmada elde edilen bulgulara göre, iş dünyası öncelikli sorun olarak “kredi faizlerinin yüksekliği”ni ifade etmiştir. Bu sorun bir süre önce gerçekleştirilen kredi faiz indirimi ile bir miktar giderilmiştir.

Araştırmada ortaya çıkan bir diğer önemli bulgu ise; iş dünyasının; KOSGEB, bölgesel teşvik, kırsal kalkınma gibi devletin verdiği teşvik ve destekler konusunda yeterli bilgiye sahip olmadıklarını ifade etmeleridir.

Hiç şüphesiz, desteklerin var olması kadar, bu desteklerden iş dünyasının haberdar olması ve yararlanmasının sağlanması da önemlidir.

Biz, bu çalışmada elde ettiğimiz bulgular ışığında; bu destekler ile ilgili olarak; tanıtım, bilgilendirme ve koordinasyonunu sağlayacak, girişimcilik, inovasyon, fizibilite hazırlama, yol haritası çizme ve mevcut durum analizi yapma gibi konularda destek olacak bir “Yatırım Akademisi”nin kurulmasını önermekteyiz. Bu akademinin çalışması ile devletimizin verdiği destekler ve yardımlar konusunda iş dünyası daha etkin bir şekilde bilgiye ulaşacak ve yeni yatırımların yapılması sağlanacaktır. Gerçi, Bölgesel Kalkınma Ajansları bu konularda çok önemli bilgilendirme, yönlendirme ve destek olma faaliyetleri yürütmektedir. Ancak bu destekler daha genel düzeyde kalmaktadır. Her şirketin ihtiyacına ve mevcut durumuna göre, o şirkete özel bazı destek unsurlarına ve organizasyonlara ihtiyaç var, diye düşünmekteyiz.

Değerli katılımcılar;

Bugüne kadar birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma ruhu içerisinde birçok önemli atılımı gerçekleştiren Elazığ’ın yakın süreçte, yeni bir kalkınma hamlesi gerçekleştireceğine yürekten inanıyorum. Elazığ’ın bunu gerçekleştirecek potansiyeli, gücü, kuvveti ve kapasitesi vardır.

Sayın bakanım, değerli konuklarımız, sizleri birlik, beraberlik ve kardeşlik şehri Elazığ’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk ve heyecan duyduğumuzu belirtmek isterim.

Bugün burada bizimle birlikte olmanız; bundan sonraki süreçte, tüm bölge illerinin daha emin adımlarla ve daha etkili bir şekilde güç birliği oluşturarak ilerlemesine çok önemli katkılar sağlayacaktır. Toplantının bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacağına olan inancım ile hepinize tekrar hoş geldiniz diyor, saygı ve sevgilerimi sunuyorum